شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران

نمایشگاه صنعت و ساختمان ۹۵

مرداد ماه ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنایع ساختمان (نما، سازه و تکنولوژی های نوین، تجهیزات و خدمات)

نمایشگاه نما و سازه ۹۳

آبان ماه ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی صنایع ساختمان (نما، سازه و تکنولوژی های نوین، تجهیزات و خدمات)

نمایشگاه صنعت و ساختمان ۹۴

آبان ماه ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی صنایع ساختمان (نما، سازه و تکنولوژی های نوین، تجهیزات و خدمات)

نمایشگاه نما و سازه ۹۵

اسفند ماه ۱۳۹۵